เพิ่มปริมาณน้ำนม ด้วยเครื่องปั๊มนม

ปริมาณน้ำนม สามารถเพิ่มขึ้นได้หากเราใช้เครื่องปั๊มนมที่มีคุณภาพ และถูกต้อง เพียงปั๊มนมให้ได้อย่างน้อยวันละ 8 รอบ ห่างกันทุก 3 ชั่วโมง เพื่อให้ร่างกายรับรู้ตารางการผลิตน้ำนมอย่างเป็นแบบแผน เพียงเท่านี้ก็สามารถเพิ่มปริมาณน้ำนมได้ แต่ต้องเป็นประจำ และทำอย่างมีวินัย สม่ำเสมอ เพื่อสร้างวินัยการผลิตน้ำนมให้กับร่างกายของเราด้วย 

ปั๊มอย่างน้อยวันละ 8 รอบ หมายถึง การปั๊มนมที่ห่างกันอย่างน้อยรอบละ 3 ชั่วโมง ไม่ใช่ปั๊ม 8 ครั้งตามแต่สะดวก ไม่ควรเว้นรอบปั๊มในตอนกลางคืนเพราะเมื่อร่างกายพักผ่อนได้เพียงพอ เต็มที่ ปริมาณน้ำนมก็จะออกมามากด้วย แต่ละรอบควรปั๊มให้ได้อย่างน้อย 15-20 นาที เพื่อให้ได้น้ำนมถึงส่วนหลังที่มีความเข้มข้นไม่ใส

สำหรับท่านที่ยังไม่มีเครื่องปั๊มนม สามารถบีบน้ำนมด้วยมือแทนได้ เพียงแต่ต้องฝึกฝนให้ถูกต้อง ทำให้ถูกวิธี และทำอย่างสม่ำเสมอ